Skip to main content

 

POLENİO KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

 

Polenio olarak kullanıcılarımıza ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla Polenio İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Polenio) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

 

 • Kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz Poleno’ya üye olmanız sırasında ve sonrasında uygulama, internet sayfası ve yazılı, sözlü iletişimleriniz sonucunda, kanunda sayılan özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil tüm bilgi ve belgeyi kapsamaktadır. Bu veriler fiziki ve dijital ortamlarda saklanır.

Kişisel verileriniz Polenio Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi ile kanunlardan doğan sorumlulukların tam ve eksiksiz yerine getirilebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebebe dayanarak edinilen kişisel verileriniz 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şart ve amaçları doğrultusunda, işbu Aydınlatma Metninin 2 ve 3 numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği

Kişisel verilerinizi ve kanunda sayılan özel nitelikli kişisel verilerinizi sizi tanımak ve bu sayede cevaplamanız maksadıyla ilgili anketler göndermek, reklam göstermek, fikirlerinizi almak, hediye göndermek, fotoğraf-video-ses kaydı göstermek ve almak, ürün testi için kullanımınıza ürün sunmak, uygulamalarımıza giriş yapabilmenizi sağlamak, kullanıcı olarak gezinme verilerinizi takip etmek, banka hesabınıza kazandığınız ödül paraları yollamak, gerçek kişi olduğunuzu doğrulamak, menfaatler doğrultusunda ticari amaçlarda kullanmak, faaliyetlerimizi yürütmek, iletişime geçmek, yapılan anketlerin tutarlılığını ölçmek, anketlerin kontrollerini gerçekleştirmek, tüketici analizleri yapmak, kullanıcı profillendirmesi gerçekleştirmek, tarafımızca korunan kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak, talep ettiğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili bilgilendirmede bulunmak, veri kaybını önlemek için yedekleme yapmak, hizmetlerimizi geliştirmek için istatistiksel çalışmalarda kullanmak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek için 6698 sayılı kanunun 5 ve 6. Maddeleri kapsamında işliyoruz.

 • Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, mevzuatın izin verdiği koşullarda müşterilerimize, ticari ilişkimiz bulunan firmalara, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, devlet kurumları ve yargı mercilerine, ödeme sistemleri kuruluşlarına, bankalara, kargo ve ulaşım şirketlerine, işbirliği yapılan kurumlara, yurtiçi ve yurtdışı sunuculara, veri güvenliği sağlayan depolama alanlarına; doldurulan anketlerin doğruluğunu kanıtlamak, ürün göndermek, kazanılan ödülleri göndermek, vergisel yükümlülükleri yerine getirmek, tarafınızdan sağlanan araştırma verilerine karılaştırma ve doğrulama yapmak, idari operasyonları gerçekleştirmek, sunduğumuz ve sunacağımız hizmetlerden sizleri faydalandırmak ve bilgilendirmek ve bu metnin 2. Maddesinde bulunan amaçlar doğrultusunda aktarılabilir.

 

 

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

 • Kişisel Veri Sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Polenio’ya iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, herhangi bir yöntem belirleyene kadar, başvurunuzu 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak bize iletmeniz gerekmektedir.

Bu çerçevede tarafımıza 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.polenio.com Web Sitesinde yer alan Veri Sahibi Başvuru formunu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını ‘Polenio İletişim ve Bilgi Teknolojiler A.Ş, 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No:1 Golden Plaza K:1 KWORKS Şişli/İstanbul’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kisiselveri@polenio.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Polenio, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.